راهنمای تولید پلوشرت

1. سردوز موتور سرخود RY-S704 2. جادکمه تک پدال RY-783D 3. سردوز اتوماتیک RY-S704-ED 4. نمادوز کامپیوتری RY-630H 5. میاندوز تیغ چپ اتوماتیک RY-664-35 6. دکمه ضربدری RY-373 7. سردوز سرقائمی دار پنوماتیک RY-6900ED-PD

راهنمای تولید پلوشرت بیشتر بخوانید »