سرطاقه بردستی و اتوماتیک رویانگ

تماس بگیرید

سرطاقه برها از لحاظ قدرت به دو نوع ظریف و ضخیم 
جهت برش موکت و از لحاظ عملکرد به دو نوع دستی و اتوماتیک تقسیم میشوند.