سرطاقه بر دستی و اتوماتیک رویانگ

تماس بگیرید

عنوان محصول :سر طاقه بر دستی رویانگ
————————————————
مشخصات : سرطاقه برها از لحاظ قدرت به دو نوع ظریف ( جهت برش انواع پارچه ( و ضخیم )
جهت برش موکت ) و از لحاظ عملکرد به دو نوع دستی و اتوماتیک تقسیم میشوند.
در مدل دستی کاربر خود قیچی را به حرکت در می آورد و بعد از برش ریل را جا به جا مینماید و
حتما نیاز به دو نفر می باشد ولی در مدل اتوماتیک قیچی و ریل به صورت خودکار به حرکت در
می آیند و صرفا نیاز به یک نفر میباشد همچنین مدل اتوماتیک قابلیت شمارش تعداد لایه ها
(تعداد پارچه های بریده شده ) را نیز دارد.