دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین (نایلونی)

دستگاه فول اتوماتیک تولید کاور آستین (نایلونی)،به دو نوع اسپان باند و نایلونی تقسیم بندی می گردد و کلیه مراحل تولید در این خط تولید به صورت فول اتوماتیک انجام می گردد.همچنین امکان شمارش کاور تولید شده نیز جزء محاسن این دستگاه می باشد.