شعبات جامه آرایان

شعبه مرکزی :

تهران - خیابان خیام - پلاک ۴۲۹

شماره تماس : ۴ -۰۲۱۸۶۰۷۳۸۶۰

شعبه خدمات پس از فروش مرکزی :

تهران - خیابان خیام - پلاک ۵۰۴

شماره تماس : ۱۲۰-۰۲۱۸۶۰۷۳۸۶۰

شعبه ی ۱ :

کرج - خیابان آبان - پلاک ۱۷۸

شماره تماس : ۰۲۶۳۲۲۳۸۹۰۷

شعبه 2 :

کرج - خیابان آبان - نبش خیابان هدایت - پلاک ۱۵

شماره تماس : ۰۲۶۳۲۲۱۸۳۹۷

شعبه 3 :

پاکدشت - بلوار قمی شمالی - پلاک ۱۷۰

شماره تماس : ۰۹۱۰۰۹۱۰۷۹۵

شعبه 4 :

ورامین - خیابان شهید بهشتی - پلاک ۴۳۱

شماره تماس : ۰۲۱۳۶۲۸۲۴۹۸