ورود/ثبت نام

راهنمای تولید کت مردانه

شماره

عملیات

نام چرخ مناسب

تصویر ساختار دوخت

1

دوخت آستین

آستین دوز

2

دوخت الیک

الیک

3

کوک بالا برای نوار جیب

هفت و هشت

4

دوخت دکمه

دکمه زن

5

دوخت اطراف نوار جیب

دو سوزن دو ماکو

6

کوک سر جیب

راسته تیغ دار

7

دوخت جا دکمه ای چشمی

جا دکمه چشمی زن

8

دوخت الیک

الیک

9

دوخت دکمه

دکمه زن

10

مشخص کردن نمای کوک

بانتو

11

الیک داخل جیب

الیک

12

دوخت مارک

راسته دوز

نما دوز

13

دوخت آستر سه گوش

کوک شل

14

دوخت بالای یقه

هفت و هشت

15

دوخت خط میانی پشت

راسته دوز

16

کوک موقت پایین

کوک

پر بازدیدها:

دسترسی ها: