کلیه اطلاعات مربوط به طریقه  استفاده از کلیه ماشین آلات را به تفکیک نوع آنها که شامل موارد زیر می باشد توضیح داده شده است:

1-راسته دوزها : شامل هر نوع راسته دوز با پنل کامپیوتری وموتور سرخود، تک پایه یا دوپایه، تیغ دار، قلاب دوز، ظریف دوز یا ضخیم دوز.

2- سردوزها : شامل سردوز های سه نخ ، چهار نخ ؛ 5 نخ ، سردوز کش دوز ، سردوز دوپایه ضخیم دوز،سردوز سر قایمی دار،سردوز گان دوز و ….

3- میاندوز ها : شامل میاندوز موتور سرخود ، میاندوز اتوماتیک ، میاندوز بازویی ، میاندوز اتوماتیک ، میاندوز تیغ چپ( مختص دوخت پایین دامن) ،میاندوز تیغ راست (مختص دوخت کش شورت).

4- مادگی ها : مادگی ها شامل مادگی موتور سرخود مستطیلی ، مادگی اتوماتیک دو رنگ ، مادگی اتوماتیک چشمی

5- دکمه دوزها :  دکمه دوز ها شامل دکمه موتور سرخود ، دکمه موتور سرخود ضربدری ، دکمه اتوماتیک همراه با تغذیه اتوماتیک

6- الیک و نمازن