تماس بگیرید

دکمه فیدر رویانگ

 مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک)

 

دکمه فیدر رویانگ مدل RY 1377D-ASQ (تغذیه اتوماتیک) قابلیت دوخت دکمه های دو یا چهار سوراخ که در دکمه های چهار سوراخ به حالت ساده و ضربدری را دارد. همچنین این دستگاه مجهز به تغذیه اتوماتیک دکمه می باشد که این قابلیت، سرعت عملکرد آن را تا 5 برابر نسبت به مدل های ساده افزایش داده است.

 

 

 

جامه آرایان نافر