التراسونیک جوش نقطه ای

تماس بگیرید

التراسونیک جوش نقطه ای

از این دستگاه جهت اتصال بصورت نقطه ای مانند اتصال بند ماسکاستفاده میگردد. سیستم اتصال در این دستگاه التراسونیک میباشد.