تماس بگیرید

دستگاه سردوز کامپیوتری کفی کفش مجهز به سرنخ زن دستی و اتوماتیک می باشد. زمینه استفاده از این دستگاه سردوزی کفی کفش است.