سیستم اتوماسیون کارخانجات پوشاک

سیستم اتوماسیون تولید، یک شبکه آنلاین تولید پوشاک محسوب می گردد.
این شبکه تحت نرم افزاریست که با برنامه ریزی مدیر خط تولید به گونه ای عمل
می کند که جهت بالا رفتن راندمان فرآیند تولید امکانات مهمی فراهم می نماید.

نمایش یک نتیجه